Algemene voorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel voor de contracten tussen Maxitruck Finance & Lease N.V. en de huurder als voor derden die gesubrogeerd zijn in de rechten van Maxitruck & Lease N.V. in het kader van de contractuele verbintenis tussen partijen.

Art 1 - Betalingsvoorwaarden.
§ 1 - Al onze facturen zijn, behoudens contractueel anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar. Met contant wordt begrepen dat de betaling op rekening van Maxitruck Finance & Lease N.V. staat gecrediteerd binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze 8 kalenderdagen zal de factuur als vervallen worden beschouwd.
§ 2 – Indien de factuur niet betaald is op haar vervaldatum heeft Maxitruck Finance & Lease N.V. het recht om van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging het factuurbedrag vanaf de vervaldatum te verhogen met een conventionele nalatigheidsintrest van 1 % per maand en met een administratieve kost van 15 € voor de eerste rappelbrief. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand aangerekend
§ 3 – Bij het verzenden van een tweede rappelbrief zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging, naast de conventionele nalatigheidsintrest van 1 % per maand vanaf de vervaldatum en een tweede administratieve kost van 15 €, een forfaitaire schadevergoeding worden toegepast van 10% op het hoofdbedrag van de openstaande facturen met een minimum van 250 €.
§ 4 – Het verzenden van een officiële ingebrekestelling, al dan niet per aangetekend schrijven houdt in dat Maxitruck Finance & Lease N.V. het contract, vijftien kalenderdagen na het verzenden van deze ingebrekestelling ( postdatum geldt als wettelijke basis) als wettelijk verbroken kan beschouwen, zonder na deze periode een afzonderlijk schrijven van contractbreuk aan de huurder te moeten richten.

Art 2 – Gebruik van het gehuurde materieel.
§ 1 - De huurder verbindt zicht er toe het gehuurde materieel te beheren als “goed huisvader” en te gebruiken volgens de technische voorschriften van het materieel, alsmede zich te gedragen naar alle wettelijke voorschriften waaraan het gebruik en het bezit van het gehuurde materieel is onderworpen. De huurder vrijwaart Maxitruck Finance & Lease N.V. tegen alle schadelijke gevolgen die deze laatste mocht ondervinden door het niet naleven van deze wettelijke voorschriften.

Art 3 – Onderhoud en herstellingen.
§ 1 - De huurder is verantwoordelijk voor alle onderhouds- en herstellingswerken aan het gehuurde materieel. Geen enkel verborgen gebrek, schade of technisch mankement kan ten laste worden gelegd van Maxitruck Finance & Lease N.V. De huurder ontvangt het geleasde materieel in de staat waarin het zich bevindt zonder enig verhaal tegenover Maxitruck Finance & Lease N.V.

§ 2 - De huurder mag geen enkele technische wijziging aanbrengen aan het materieel zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxitruck Finance & Lease N.V. Alle toegestane wijzigingen blijven na uitvoering de eigendom van Maxitruck Finance & Lease N.V. zonder dat de huurder hiervoor enige schadevergoeding kan eisen.

Art 4 – Genotsverlies van het gehuurde materieel.
§ 1 - Bij geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het gehuurde materieel kan de huurder geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de contractuele overeenkomst, noch de betalingen opschorten of een vermindering inroepen van de huurprijs gedurende de periode dat het materieel geheel of gedeeltelijk onbruikbaar of in herstelling is, dit om gelijk welke reden, fout van derden of overmacht inbegrepen. In geval van verlies of tenietgaan van het gehuurde materieel zal de huurder Maxitruck Finance & Lease N.V. schadeloos stellen voor de volledige door deze laatste geleden schade.

Art 5 – Eigendomsrecht – beslagen – retentierecht.
§1 – Maxitruck Finance & Lease N.V. is en blijft eigenaar van het materieel tot het ogenblik dat de huurder alle contractuele verplichtingen heeft nagekomen.
§ 2 - De huurder verbindt er zich toe om op een duidelijk zichtbare en goed onderhouden plaats op het materieel de eigendomsvermelding aan te brengen.
§ 3 – Bij iedere vorm van beslag of het inroepen van retentierecht door derden, bij diefstal of beschadiging van het materieel zal de huurder onmiddellijk en per aangetekend schrijven Maxitruck Finance & Lease N.V. hiervan op de hoogte brengen.
§ 4 – Het is de huurder ten strengste verboden het geleasde materieel te verpanden, onder te verhuren of ter beschikking te stellen van derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maxitruck Finance § Lease N.V.

Art 6 – Aankoopoptie.
§ 1 – Indien de huurder, na het vervullen van alle contractuele verplichtingen het materieel wenst aan te kopen aan de in het contract voorziene residuwaarde, zal hij Maxitruck Finance en Lease N.V. hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte stellen ten laatste één maand voor het einde van de contractuele periode. Na deze termijn beslist enkel Maxitruck Finance & Lease over het al dan niet ingaan op de aankoopoptie van het materieel.
§ 2 - De overdracht van eigendom zal slechts geschieden, ook al heeft de huurder een factuur ten bedrage van de residuwaarde ontvangen, wanneer alle bedragen van achterstallige facturen, verzekeringen, kosten, intresten, boetes en de residuwaarde werden voldaan.
§ 3 – Alle contracten tussen Maxitruck Finance & Lease N.V. en de huurder zijn solidair en ondeelbaar verbonden. Dit wil zeggen dat Maxitruck Finance & Lease N.V. de aankoopoptie van een bepaald contract kan weigeren of uitstellen indien er in andere contracten met dezelfde huurder er bepaalde achterstanden of geschillen hangende zijn.

Art 7 - Verzekeringen
§ 1 –De huurder zal zijn burgerlijke aansprakelijkheid laten verzekeren voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. Deze verzekering zal eveneens voorzien in de volledige schadeloosstelling van Maxitruck Finance & Lease N.V. ten overstaan van derden.
§ 2 – De huurder zal een verzekering afsluiten voor machinebreuk. Elke uitkering van schade zal rechtstreeks op rekening van Maxitruck Finance & Lease worden uitgevoerd. De huurder doet bij ondertekening van het contract afstand van elke uitkering door de verzekeringsmaatschappijen, ongeacht de geleden schade.

Art 8 – Geschillen en Rechtbanken
§ 1 - In geval van geschillen zijn de Rechtbanken van Koophandel van Kortrijk enkel bevoegd.
§ 2 – Alle geschillen met betrekking tot contracten tussen Maxitruck Finance & Lease N.V. en buitenlandse huurders, ongeacht hun geografische ligging zullen worden beslecht naar Belgische recht en door de Belgische rechtbanken.
§ 2 - Elke vorm van Arbitrage is uitgesloten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maxitruck Finance & Lease N.V. ook al zijn deze van toepassing in de algemene voorwaarden van de huurder.
§ 3 – Maxitruck Finance & Lease N.V. kan in bepaalde geschillen de aanstelling behartigen van een mediator in handelsgeschillen. Maxitruck Finance & Lease behoudt zich het recht de weigering door de huurder tot medewerking in deze procedure tot verzoening ter zake te brengen in een gerechtelijke procedure.